Υπηρεσίες


                                                               

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δήλωση Εισοδήματος
Ε9
Α21
Πιστοποιητικά Ε.Ν.Φ.Ι.Α
Ρυθμίσεις Οφειλών
Υποβολή Μισθωτηρίων Συμβολαίων
e-Παράβολα
Φορολογική Ενημερότητα
Ταυτότητες Οφειλής
Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ /  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενάρξεις – Μεταβολές
Τήρηση Βιβλίων
Φ.Π.Α
Δηλώσεις Εισοδήματος
Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις
Α.Π.Δ
Προσλήψεις – Αποχωρίσεις
Εκπροσώπηση σε Δ.Ο.Υ , Σ.Ε.Π.Π.Ε , Ι.Κ.Α
Ρυθμίσεις Οφειλών (ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ)
e-Παράβολα
Φορολογική Ενημερότητα

  • Εξειδικευμένοι Νομικοί δίνουν λύση σε καθημερινά θέματα της επιχείρησής σας, όπως η ρύθμιση τραπεζικών οφειλών κ.α.
  • Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Ασφαλίσεων σας προτείνουν λύσεις για την προστασία της υγείας σας, της επιχείρησής σας, και της περιουσίας σας.